Region Syd: Taber voldgiftsag – 22 mio. kroner

Voldgiftsretten har dømt Region Syddanmark til at betale knap 22 mio. kr. i erstatning og sagsomkostninger i en sag om vindspærreplader på den nye sengebygning på Kolding Sygehus. Region Syddanmark tager dommen til efterretning, men er uenig i afgørelsen.

Region Syddanmark har i Voldgiftsretten tabt en sag til regionens totalrådgiver og facadeentreprenør om opsætning af vindspærreplader på den nye sengebygning på Kolding Sygehus. Voldgiftsrettens kendelse bestemmer, at regionen skal betale i alt 21,9 mio. kr. til facadeentreprenøren og totalrådgiveren. I starten af 2015 påbegyndte facadeentreprenøren opsætning af facader med MgO-plader, såkaldte vindspærreplader, på den nye sengebygning på Kolding Sygehus. Regionen havde oprindeligt bestilt cementbaserede plader, men projektet blev uden orientering af regionen ændret i løbet af byggeperioden. I foråret 2015 kom der en række byggefaglige advarsler mod at anvende MgO-plader, da denne type vindspærreplade viste sig ikke at være egnet til byggerier i Danmark. Det skyldes, at MgO-plader suger vand til sig og dermed mister sammenhængskraft og bliver porøse. Samtidig afgiver opfugtede MgO-plader væske, som kan medføre korrosion i metaldele og råd i organiske dele i konstruktionen. Pladerne er derfor ikke egnede til det fugtige danske klima.

Facadeentreprenøren fortsatte opsætning af MgO-pladerne i første halvår af 2015 på trods af advarslerne i byggebranchen. Regionen havde på daværende tidspunkt ikke kendskab til, at der blev anvendt MgO-plader i byggeriet.

Hverken facadeentreprenøren eller totalrådgiveren ville påtage sig ansvaret for anvendelsen af de uegnede vindspærreplader. For at undgå følgeskader på bygningen blev der mellem parterne indgået en midlertidig aftale om udskiftning af pladerne, hvor omkostningen til udskiftning af MgO-pladerne blev delt. Regionen anlagde efterfølgende sag mod totalrådgiveren og facadeentreprenøren for at få regionens del af udgifterne tilbagebetalt – en sag, som regionen altså nu har tabt.

Udvalgsformand for Udvalget for Byggeri, Indløb og Grøn Omstilling Karsten Uno Petersen (S) er uforstående over for, at Voldgiftsretten har dømt Region Syddanmark ansvarlig for anvendelsen af uegnet byggemateriale – byggemateriale, som viste sig at være noget andet end det, regionen havde bestilt:

– For det første bestilte vi cementbaserede plader og ikke MgO-plader, men uden Region Syddanmarks vidende valgte facadeentreprenøren med totalrådgiverens accept alligevel at anvende MgO-plader. Anvendelsen af MgO-pladerne blev vi først orienteret om i juni 2015. Selv hvis vi som bygherre var bekendt med advarslerne mod MgO-plader, har vi altså ikke haft nogen mulighed for at reagere på det tidligere, da vi ikke var orienteret om, at der blev anvendt MgO-plader i stedet for de cementbaserede plader, regionen havde bestilt.

I dommen vurderer Voldgiftsretten, at byggebranchen først 5. maj 2015 var bekendt med MgO-pladernes uegnethed. På det tidspunkt i byggeriet mener Voldgiftsretten, at det ville være forbundet med en betydelig forsinkelse og fordyrelse at igangsætte en udskiftning af pladerne, og at regionen derfor ikke ville have reageret på baggrund af viden omkring MgO-pladerne.

Til det siger Karsten Uno Petersen: – Hvad angår Voldgiftsrettens påstand om, at Region Syddanmark ikke ville igangsætte en udskiftning af pladerne, hvis vi først blev bekendt med det i maj, er jeg meget uforstående. Regionen igangsatte jo netop en udskiftning, da vi blev bekendt med problemet. Det gjorde vi, fordi vi selvfølgelig ikke kan acceptere ustabilt byggemateriale i vores byggerier – byggemateriale, der tilmed afgiver væske, som kan medføre rust og råd i de øvrige byggematerialer. Derfor er der ingen tvivl om, at vi ville have igangsat en udskiftning, uanset hvornår i opførelsen problemet blev opdaget. Derudover blev byggebranchen allerede i marts 2015 gjort bekendt med mulige udfordringer ved anvendelse af MgO-plader. Vi mener derfor, at advarslerne mod brug af MgO-plader var kendt i byggebranchen allerede i starten af marts og ikke først 5. maj, hvor advarslen blev publiceret i BYG-ERFA-bladet.

– Vi hyrer jo totalrådgivere, fordi de med deres ekspertviden kan holde øje med byggerierne og rådgive os som bygherre. At vi ikke er blevet orienteret om anvendelsen af MgO-plader, mener vi ikke kan være Region Syddanmarks ansvar, og det bør ikke ligge regionen til last, siger han.

Dommen fra Voldgiftsretten er endelig, og det er ikke muligt at anke kendelsen.

Del dette med dit netværk: