Skærpet Konkurrencelov

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har fået nye beføjelser. Der er indført nye principper for beregningen af bøder i sager om overtrædelse af konkurrenceloven. Det sker som følge af, at ændringen af konkurrenceloven, som Folketinget vedtog i maj, træder i kraft. Lovændringen har til formål at skabe mere effektiv konkurrence.

Lovændringen giver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen beføjelse til at gennemføre en såkaldt markedsefterforskning af adfærd eller strukturer i en eller flere erhvervssektorer. Hvis det i en sådan markedsefterforskning konstateres, at der er forhold, der tydeligt svækker konkurrencen til skade for forbrugere eller andre virksomheder, så kan Konkurrencerådet – efter en grundig høringsproces, og hvis en række betingelser i øvrigt er opfyldt – påbyde den eller de relevante virksomheder fremadrettet at ændre adfærd.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen får desuden beføjelse til at kræve visse potentielt konkurrenceskadelige fusioner anmeldt, selv om de er under de almindelige tærskelværdier for, hvornår fusioner skal godkendes af konkurrencemyndighederne.

Endelig indføres der med lovændringen nye principper for beregning af bøder for overtrædelse af konkurrencereglerne. Det skal sikre at bøden i højere grad afspejler den økonomiske skadevirkning af en given overtrædelse og vil afspejle den måde, EU Kommissionen og en række andre EU-lande beregner bøder.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har udarbejdet et udkast til en vejledning om de nye fusionsregler. Vejledningen ”Anmeldelse af fusioner under de almindelige omsætningstærskler” giver et overordnet overblik over betingelserne såvel som fristerne for, hvornår og hvordan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan kræve fusioner under de almindelige omsætningstærskler anmeldt. Vejledningen beskriver desuden sagsprocessen for de fusioner, hvor der er en vis sandsynlighed for, at de vil blive krævet anmeldt.

Den nye vejledning er i høring hos relevante interessenter og er derfor et udkast. Såfremt andre skulle have bemærkninger, kan de sendes til kfst@kfst.dk under overskriften ”Høringssvar vedr. udkast til nye fusionsregler”. Fristen for at indsende høringssvar er 30. august 2024.

Del dette med dit netværk: