NYT fra hpros.dk

Nyt fra den udbudsretlige materialesamling på www.hpros.dk

Nyindlæggelsen består af:

1) Klagenævnet for Udbuds kendelse af 23. maj 2016. Ved kendelsen frifindes en udbyder for et erstatningskrav fra en  forbigået tilbudsgiver, da den erstatningsretlige betingelse om årsagsforbindelse ikke var opfyldt.

2) En dom af 24. maj 2016 fra EU-domstolen i sag C-396/14, MT Højgaard og Züblin. Dommen er EU-domstolens svar på et spørgsmål fra Klagenævnet for Udbud. Dommen indeholder en principiel tilkendegivelse om ændring af en prækvalificeret aktørs identitet, men overlader det til klagenævnet at tage stilling til, om den principielle tilkendegivelse kan finde anvendelse i den konkrete sag.

Del dette med dit netværk: