Landsret: KARTEL AF GROV BESKAFFENHED

Vejstribesag, overtrædelse af konkurrenceloven. Den godt 10 år gamle såkaldte ”Vejstribesag” har været igennem flere retsinstanser, og der har både været et civilretligt og et strafferetligt forløb i sagen. Nu har Østre Landsret afgjort, at der var tale om en strafbar overtrædelse af konkurrenceloven, da LKF Vejmarkering (nu GVCO) og Eurostar Danmark indgik en ulovlig konsortieaftale.

Særlige forhold gør dog, at hverken virksomheder eller tre ledende medarbejdere skal straffes. Dommen vedrører det såkaldte vejstribekonsortium Vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Tine Rønde, siger: – Vi bemærker, at Østre Landsret betegner vejstribekonsortiet som et kartel af grov beskaffenhed, og at retten fastslår, at der er tale om en strafbar handling. Landsretten finder således, at betingelserne for straf er opfyldt, men lader alligevel straffen bortfalde henset til, at de tiltalte var i en undskyldelig vildfarelse og sagens øvrige forløb.

Østre Landsret har fundet, at LKF Vejmarkering og Eurostar Danmark i strafferetlig forstand er skyldige i at overtræde konkurrenceloven i den såkaldte vejstribesag. Alligevel afgør retten, at straffen skal bortfalde.

Sagen vedrører Vejdirektoratets udbud af kørebaneafmærkning i 2013 og 2014. Ved begge udbud indgik LKF Vejmarkering og Eurostar Danmark konsortieaftaler og indgav fælles bud på opgaverne. De to virksomheder var blandt de største aktører inden for vejmarkering i Danmark.

KARTEL AF GROV BESKAFFENHED. Østre Landsret betegner vejstribekonsortiet som et kartel af grov beskaffenhed og fastslår, at der er tale om en strafbar handling. Retten anfører, at de tiltalte befandt sig i en vildfarelse om, at de to konsortieaftaler ikke udgjorde en overtrædelse af konkurrenceloven. Retten lægger i den henseende blandt andet vægt på den indhentede juridiske rådgivning, og at Sø- og Handelsretten i 2018 fandt, at konkurrenceloven ikke var overtrådt.

Det fremgår af Østre Landsrets dom, at karakteren af vildfarelsen ikke bevirker, at betingelserne for at pålægge strafansvar ikke er opfyldt. Imidlertid finder Landsretten, at vildfarelsen i situationen var undskyldelig. Henset hertil samt til sagens øvrige omstændigheder, herunder en lang sagsbehandlingstid, afgør retten, at straffen skal bortfalde.

Del dette med dit netværk: