Mål: Grøn affaldssektor i 2030

NY POLITISK AFTALE. En klimaneutral affaldssektor i 2030 med langt mere genanvendelse og langt mindre forbrænding skal realiseres. Politisk aftale vil føre til en reduktion på ca. 0,7 mio. ton af Danmarks udledning af drivhusgasser i 2030. Det svarer til at fjerne 280.000 diesel- og benzinbiler fra vejene.

Nu skal danskerne sortere og genanvende mere affald, og landets forbrændingsanlæg skal importere og forbrænde markant mindre. Sådan lyder nogle af hovedpunkterne i en ny aftale. Vejen er banet for markante CO2-reduktioner og nye erhvervsmuligheder inden for cirkulær økonomi. Aftalen er den første delaftale, der skal indgå i en samlet klimahandlingsplan.

Med aftalen sætter aftaleparterne visionen om, at affaldssektoren skal være klimaneutral i 2030, og 80 pct. af den danske plast skal være udsorteret fra forbrændingen i 2030. Aftalen medfører en reduktion på ca. 0,7 mio. ton af Danmarks udledning af drivhusgasser i 2030. Det svarer til at fjerne 280.000 diesel- og benzinbiler fra vejene.

FAKTA OM aftalen:

Øget og mere strømlinet affaldssortering. Danskerne skal sortere affald på samme måde i hjemmet og på arbejdspladsen uanset hvilken kommune, de bor i. Det betyder, at der skal sorteres 10 typer af affald ved alle husstande i Danmark, og at sorteringen skal følge de samme sorteringsguidelines og med brug af de samme affaldspiktogrammer. De typer affald, der kan blandes, uden at kvaliteten derefter forringes, må gerne samles ind i samme ’kammer’ i skraldespanden. Aftalen lægger op til fleksibilitet for kommunerne. Partierne er enige om, at et almindeligt parcelhus som udgangspunkt max skal have 2-4 spande med flere rum til de 10 affaldsfraktioner. Aftalen giver også mulighed for at etablere en teknologisk løsning, hvis det kan sikre sammenlignelig kvalitet i genanvendelsen og samme lave grad af spild, som særskilt indsamling medfører.

Der indføres krav om 60 pct. reel genanvendelse af indsamlet plastikaffald, sektorsamarbejder med restaurations-branchen, landbrugs- og byggesektoren, og i den nationale implementering af udvidet producentansvar for emballage skal producenter have økonomisk incitament til at designe emballager, der kan genanvendes.

En stærk genanvendelsessektor. Affaldsstrømmene fra husholdninger og virksomheder skal samles og organiseres mere ensartet. Rammevilkårene for affaldssektoren skal indrettes, så der investeres i genanvendelsesanlæg frem for forbrænding. Der stilles krav til kommunerne om, at behandlingen af alt det genanvendelige affald skal udbydes. Udbudspligten ændrer ikke på miljøkravene til affaldshåndtering. Kommunerne skal kunne dokumentere, hvor og hvordan borgernes affald bliver genanvendt. Eksisterende kommuna-le anlæg kan i en overgangsperiode på fem år fortsat ejes af kommuner, men skal selskabsgøres.

Mindre forbrænding og mindre import af affald til forbrænding. Kapaciteten på de danske forbrændingsanlæg skal nedbringes, så den passer til de danske affaldsmængder, der vil falde, når danskerne sorterer mere, så mere affald genanvendes. Derfor fastsættes et kapacitetsloft svarende til de danske af-faldsmængder, der i 2030 forventes reduceret med ca. 30 pct. i forhold til i dag. Det er aftalt, at affaldssektoren fremover skal leve op til Statens ejerskabspolitik.

Aftaleparterne er enige om, at KL skal udarbejde en konkret plan for tilpas-ning af kapaciteten. I planen skal KL udarbejde en liste med anlæg, der skal lukke i henhold til kapacitetsloftet. Planen skal samtidig sikre, at det er de miljømæssigt dårligste anlæg, der lukker, og at der sker effektiviseringer til gavn for virksomheder og forbrugere. KL skal levere en plan senest 1. januar 2021, som skal godkendes.

Hvis planen ikke lever op til de fastsatte kriterier, træder en udbudsbaseret model i kraft i stedet, hvor kapaciteten nedbringes gennem øget konkurrence. Hvis det ikke sikrer, at kapaciteten udvikler sig i takt med affaldsmængderne, kan der indføres en afgift på forbrænding, medmindre et andet virke-middel viser sig at være mere effektiv.

Med aftalen bliver der afsat en pulje på 200 mio. kr. til at kompensere kommuneren for strandede omkostninger.

Mindre affald og mere cirkulær økonomi. Der skal blandt andet være bedre mulighed for, at borgere kan vælge at aflevere affald direkte til virksomhe-der, som kan bruge det i produktion af nye produkter. Alle kommunale genbrugspladser forpligtes til at gøre et område tilgængeligt, hvor borgerne kan levere genstande til direkte genbrug.

Affaldssektoren i tal

  • Hver dansker smider årligt ca. 800 kg husholdningslignende affald i skraldespanden, og vi ligger langt over gennemsnittet i EU, som er ca. 490 kg.
  • Knap en tredjedel af alt det danske affald går op i røg i vores forbrændings-anlæg.
  • Vi har 23 forbrændingsanlæg i Danmark. I 2016 var der en samlet overkapacitet i forbrændingssektoren på op mod 700.000 ton.
  • I 2016 blev der i alt importeret ca. 364.000 ton affald til forbrænding i Danmark på de dedikerede og multifyrede forbrændingsanlæg.
Del dette med dit netværk: