Bird&Bird: De grønne udbud

Ny vejledning for grønne udbud

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgav i starten af september 2022 en ny vejledning, der har til hensigt at hjælpe offentlige indkøbere på vejen mod ”grønnere” indkøb.

Vejledningen indeholder retningslinjer for grønne hensyn i alle dele af udbudsprocessen inden for udbudslovens område. I denne artikel giver vi et kort indblik i de foreslåede tiltag, som overordnet set omfatter indledende afklaringer, udarbejdelsen af udbudsmaterialet samt tiden efter kontraktindgåelsen.

Indledningsvis omtaler Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (”Styrelsen”) behovet for afklaring af indkøbsbehov forud for et udbud. Styrelsen henviser til, at man med fordel kan indsætte grønne hensyn i en organisations indkøbspolitik. På den måde kan man skabe konsensus og sikre, at alle virksomhedens indkøb har de grønne hensyn for øje. I forlængelse heraf omtales ligeledes ordregivers muligheden for at foretage markedsdialog for at sikre, at udbuddet stemmer overnes med markedets muligheder og ønsker på det grønne område.

Vejledningens kapitel omkring udarbejdelse af udbudsmaterialet er fokuseret omkring, hvordan grønne tiltag kan inddrages i udarbejdelse af udbudsmaterialet. Styrelsen forholder sig under dette punkt til muligheden for at indsætte grønne krav til de tekniske krav og redegør i den forbindelse nærmere for muligheden for at stille krav om miljømærker og lignende.

Du kan læse en af vores tidligere artikler her, hvor vi gennemgår hvordan bæredygtige underkriterier i udbud, kan være med til skærpe konkurrencen.

I denne del fokuseres der ligeledes på muligheden for at inddrage grønne hensyn som kriterium i de videre processer som for eksempel udelukkelse eller udvælgelse. Muligheden for at inddrage hensynet til grønne referencer og uddannelse af medarbejdere i grøn omstilling nævnes eksplicit.

Du kan her læse mere om hvordan bæredygtige egnetheds- og udvælgelseskriterier, kan skarpvinkle den bæredygtige udbudsproces fra starten.

Endelig fokuseres der i vejledningen kortfattet på muligheden for at belønne det grønne i tildelingen af kontrakten samt på muligheden for at indsætte grønne vilkår i kontrakten som en mulig vej til et grønnere indkøb. Her nævnes som eksempel en klausul, der omhandler en miljøvenlig levering af den pågældende vare.

Afslutningsvis rundes der af med at fokusere på den kontraktopfølgning, som skal holde tilbudsgiverne op på flere af de grønne elementer, som man har krævet eller belønnet i den overståede udbudsproces.

Se hele Styrelsens vejledningen her.

Bird and Birds kommentar

Vejledningen tager fat i et relevant emne, der i forvejen er på mange indkøberes læber. Der ses mange steder et tiltagende behov, fra både ordre- og tilbudsgivers side, om at være konkurrencedygtige på den grønne omstilling.

Vejledningen tager fat i en række relevante emner, der dog for manges vedkommende allerede er under opsejling eller endog implementeret som led i organisationens arbejdsgang.

Vejledningen til grønne indkøb er et udmærket indspark i kampen for den samlede grønne omstilling og vil for nogle være et relevant supplement til udgivelsen ”Buying Green!”, som med faste mellemrum udgives af EU-Kommissionen, og som hidtil har været med til at sætte dagsordenen for de tiltag, som lovligt kan varetages i udbud.

Kommissionens udgivelse har altid været præget af en vis tilbageholdenhed med at blåstemple grønne tiltag, førend de har været prøvet af EU-Domstolen, og selv om vi ikke vil beskylde Styrelsen for en lignende holdning, synes det dog i vejledningen at skinne igennem, at man (naturligt nok) vælger at holde sig på sikker grund og således hovedsageligt redegør for allerede kendte modeller.

Der er således stadig mulighed for og ikke mindst behov for nye modeller, men for mange ordregivere vil vejledningen være et praktisk værktøj til i hvert fald at få det grønne på dagsordenen og få det italesat i kommende indkøb.

Del dette med dit netværk:

Skriv en kommentar

avatar